logo
प्रदेश लोक सेवा आयोग
गण्डकी प्रदेश, पोखरा

वि.नं. १०५-१०६/०७८-७९ (खुला तथा समावेशी), स्वास्थ्य सेवा, मेडिकल ल्याव टेक्निसियन समूह, चौथो तह, ल्याव असिष्टेन्ट पदको सिफारिस सूचना

वि.नं. १०५-१०६/०७८-७९ (खुला तथा समावेशी), स्वास्थ्य सेवा, मेडिकल ल्याव टेक्निसियन समूह, चौथो तह, ल्याव असिष्टेन्ट पदको सिफारिस सूचनावि.नं. १०५-१०६/०७८-७९ (खुला तथा समावेशी), स्वास्थ्य सेवा, मेडिकल ल्याव टेक्निसियन समूह, चौथो तह, ल्याव असिष्टेन्ट पदको सिफारिस  सूचना